Jelna 32

Siedziba firmy
7:30 - 19:00

18 441 76 47
18 441 76 88

Infolinia 7:30 - 19:00

Nowy Sącz, ul. Długosza 43

Punkt sprzedaży
9:00 - 17:00

REGULAMIN

Regulamin Przewozów Firmy Marpol
Ogólne Warunki Przewozu

Ogólne Warunki Przewozu powstały w oparciu i są zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy

Prawo Przewozowe (Dz. U. 1984nr 53 poz.272 z późniejszymi zmianami) Przewóz pasażerów przez MARPOL
Spółka jawna odbywa się zgodnie z następującymi ogólnymi warunkami przewozu:

 

I Warunki ogólne

1. W momencie zakupu biletu pasażer zawiera umowę z przewoźnikiem na przejazd i akceptuje postanowienia
niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu.
2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni, ważny na określony dzień, godzinę i trasę bilet.
3. Pasażer ubiegający się o ulgę ustawową ma obowiązek posiadać do okazania przy zakupie biletu oraz
podczas podróży ważny dokument ze zdjęciem uprawniający do korzystania z danej ulgi.
4. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz
wskazanych przez kierowcę autobusu.
5. Pasażer zobowiązany jest stawić się na przystanku 5 minut przed planowanym odjazdem autobusu.
6. Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca oraz osoba posiadające upoważnienie.
7. Pasażer posiadający bilet miesięczny podczas kontroli winien okazać kierowcy bądź osobie upoważnionej:
bilet miesięczny, EM- kartę, dokument potwierdzający tożsamość, bądź w przypadku biletu ulgowego
ważny dokument upoważniający do ulgi.
8. Pasażer posiadający bilet jednorazowy podczas kontroli winien okazać kierowcy bądź osobie upoważnionej:
bilet, oraz w przypadku biletu ulgowych ważny dokument upoważniający do ulgi.
9. Reklamację oraz uwagi dotyczące wykonywanej umowy należy kierować bezpośrednio pod numerem
telefonu : 18 441 76 88.
10. Za przedmioty pozostawione w autobusach, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
11. Pasażer zobowiązany jest zasłaniać usta i nos w autobusie. Niedostosowanie się do tego obowiązku
będzie skutkowało wyproszeniem z autobusu

II Bilety

1. Bilety miesięczne można zakupić w kasie biletowej przy ul. Długosza 43 na przełomie każdego miesiąca,
również występuję możliwość przedłużenia ważności biletu u kierowcy. Bilet miesięczny ulgowy można
zakupić/ przedłużyć ważność wyłącznie z ważnym dokumentem upoważniającym do danej zniżki.
2. Pasażer powinien niezwłocznie po otrzymaniu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu.
3. Bilety miesięczne wydaje się na okres jednego miesiąca kalendarzowego na określone linie i
relacje.
4. Bilet miesięczny należy zakupić najpóźniej dzień przed datą rozpoczęcia przejazdów.
5. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.
6. Zabronione jest przekazywanie biletu miesięcznego, EM- Karty osobie trzeciej nie upoważnionej do
posiadania tego biletu, EM-karty, na taką osobę zostanie nałożona opłata regulaminowa.
7. Bilet uszkodzony, zniszczony lub przerabiany będzie uważany za nieważny.
8. Do momentu zakończenia podróży pasażerowie mają obowiązek zachowania swojego biletu do kontroli.
9. Firma Marpol nie będzie wystawiać duplikatów biletów miesięcznych, które zostały zgubione, zniszczone.
10. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione do kontroli osobę braku ważnego biletu, EM-karty lub
dokumentu uprawniającego do ulgi zostanie nałożona opłata dodatkowa.
11. W przypadku gdy kierowca bądź osoba upoważniona stwierdzi, że Pasażer posiada nie swój bilet, a

prawowity właściciel nie zgłosił utraty EM- karty , biletu firma MARPOL nie będzie dochodzić w jakich
okolicznościach bilet został przekazany osobie trzeciej, w takiej sytuacji zostanie nałożona opłata
dodatkowa na zasadach określonych w rozdziale Opłata dodatkowa punkt 5.
12. W przypadku podejrzenia przez kierowcę bądź osobę upoważnioną do kontroli o fakcie, posługuje się przez
Pasażera nie swoim biletem, ma prawo taki bilet, EM- kartę zabrać i przekazać do biura celem wyjaśnienia
zaistniałej sytuacji z właścicielem biletu.
13. Pasażer zobowiązany jest niezwłocznie poinformować przewoźnika o utracie biletu, EM- karty w celu
zablokowania utraconej karty.
14. W przypadku kiedy Klient posiadający bilet miesięczny , bądź jednorazowy , wysiada na przystanku innym
niż ma wykupiony bilet, zostaje na niego nałożona opłata dodatkowa w wysokości określonej w rozdziale
Opłata dodatkowa punkt 1.
15. Pasażer, który zakupił bilet miesięczny ma obowiązek, podczas każdej podróży zarejestrować swój bilet,
poprzez odbicie go na kasie fiskalnej.
16. Pasażer może korzystać z biletu miesięcznego normalnego / ulgowego wyłącznie gdy posiada bilet
papierowy oraz EM- kartę, nie ma możliwości przejazdu na jednej z wymienionych rzeczy, ponieważ bilet
papierowy jest integralną częścią EM- karty. W przypadku wystąpienie wspomnianej sytuacji pasażer, który
nie posiada jednocześnie Em-karty i biletu papierowego, musi zakupić bilet jednorazowy na trasie
przejazdu. 

 

III Opłata dodatkowa

1. Za przejazd bez ważnego biletu podróżny płaci opłatę dodatkową w wysokości 200 zł.
2. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego
przejazdu podróżny płaci opłatę dodatkową wysokości 100 zł.
3. W przypadku natychmiastowego dokonania opłaty dodatkowej lub nie później niż w ciągu 7 dni podróżny
otrzyma 30 % zniżki.
4. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny
opłata dodatkowa wynosi 300 zł , bez możliwości jakiejkolwiek zniżki.
5. Za posługiwanie się cudzym biletem, EM-kartą podróżny jak i prawowity właściciel otrzymają karę w
wysokości 500 zł, bez możliwości jakiejkolwiek zniżki.

IV Obowiązki przewoźnika.

1. MARPOL Sp.j. odpowiada za przewóz pasażerów do miejsca docelowego określonego na bilecie.
2. Kierowca zobowiązany jest do obsługi Klienta z pełnym zachowaniem kultury osobistej.
3. Kierowca Zobowiązany jest do sprzedaży biletów jednorazowych zgodnie z cennikiem i ulgami, przy
czym bilet każdorazowo wręcza pasażerowi.
4. Kierowca uprawniony jest do odmowy sprzedaży biletu osobom nietrzeźwym, osobom agresywnym
oraz osobom potencjalnie uciążliwym dla innych pasażerów,
5. Kierowca jest uprawniony do wezwania Policji celem interwencji lub do zjechania z trasy przejazdu do
najbliższego komisariatu Policji,
6. Kierowca jest uprawniony do dokonywania czynności kontrolnych i dyscyplinujących wobec pasażerów
nie posiadających biletu lub uciążliwych dla innych pasażerów,

 

V Przewóz zwierząt

1. Pasażerowie mogą jedynie za zgodą kierowcy przewozić w pojazdach małe zwierzęta umieszczone w
transporterach, klatkach lub trzymane na rękach i kolanach tak, by nie zajmowały miejsc siedzących
przeznaczonych dla pasażerów, nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie
zagrażały bezpieczeństwu ruchu, nie stwarzały zagrożenia dla innych pasażerów i nie zanieczyszczały
pojazdu.
2. Przewożone zwierzęta np. psy powinny być małej wielkości (tzn. mieszczące się na kolanach), czyste,
posiadające kaganiec oraz aktualne szczepienia.
3. Nadzór nad zwierzętami, które pasażer przewozi w pojeździe należy do pasażera. W przypadku
zanieczyszczenia pojazdu przez przewożone zwierzę, jego właściciel zobowiązany jest do
niezwłocznego uporządkowania zabrudzonego miejsca.
4. Przewoźnik nie pobiera opłat za przewóz zwierząt, nie wydaje kwitów, w związku z czym nie
odpowiada za nie.
5. Pies asystujący osoby niepełnosprawnej może być przewożony bez kagańca i bez smyczy, musi
natomiast posiadać stosowną uprząż. Osoba niepełnosprawna podróżująca z psem asystującym musi
posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i okazać ten certyfikat na wezwanie
kontrolującego.
6. Kierowca autokaru może odmówić przewozu zwierząt w przypadku gdy uzna, iż jest ono zbyt duże,
brudne, hałaśliwe, czy z powodu przykrego zapachu , bądź w przypadku gdy stwierdzi, iż przewóz
zwierzęcia utrudniałby podróż innym pasażerom.

 

VI Przewóz bagaży

1. Na pokład autobusu można wnieść bagaż podręczny którego gramatura umożliwia położenie go na
półce, która znajduję się nad głowom pasażera bądź pod fotelem.
2. Zabronione jest przewożenie rzeczy niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia
czy życia pasażera bądź powodujących zniszczenie mienia.

VII Naruszenie porządku

Dla bezpieczeństwa oraz komfortu podróży wszystkich pasażerów stosuje się następujące zasady:
1. Telefony i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie
podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne
przez innych.
2. Zabronione jest picie alkoholu w naszych autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się
pod wpływem alkoholu.
3. Zabrania się palenia papierosów w autobusach.
4. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w wykonywanym transporcie mogą nie zostać
dopuszczone do przewozu lub zostać usunięte ze środka transportu.
5. Osoby uciążliwe dla podróżnych bądź odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być
usunięte ze środka transportu.
6. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom.

 

VIII Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez
klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług firmy MAPROL.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
MARPOL W. Małek R. Małek sp.j. , Jelna 32, 33-318 Gródek n/Dunajcem.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia,
które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale
sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa
wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w
których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Firma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b) Poprzez gromadzenie plików “cookies”.
c) Poprzez dobrowolne przekazywanie danych osobowych podczas sprzedaży imiennych biletów
miesięcznych.
d) Podczas dobrowolnego przekazywania danych w rozmowach telefonicznych.
e) Podczas dobrowolnego przekazywania danych poprzez pocztę elektroniczną.
6. Firma zbiera informacje dobrowolnie podane przez klientów.
7. Dane podane w formularzu zakupu biletu miesięcznego są przetwarzane w celu wynikającym z wystawienia
imiennego biletu miesięcznego.
8. Dane osobowe pozostawione w firmie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z
przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych pozyskanych przez firmę przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma
również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności firmy, na które może wpłynąć rozwój
technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej
firmy. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. Na naszej stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis
http://www.marpol-bus.com.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod
numerem telefonu 18 4417688, 18 4417647

PLIKI DO POBRANIA